۱۰۰
فروش ملکه زنبور عسل
۲

به پورتال زنبور عسل ایران خوش آمدید

لوازم و وسایل زنبورداری

بازار تجهیزات و لوازم زنبورداری:

کشور ایران از لحاظ تعداد کندوی عسل جزء پنج کشور اول جهان می باشد. با این وجود یکی از مشکلات زنبورداران  عدم دسترسی راحت به تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات و لوازم زنبورداری است. از یک طرف کمبود یا نبودن فروشگاه های لوازم زنبورداری مجهز در اکثر شهرها ، زنبورداران با مشکل مواجه اند ، از طرفی با وجود تولیدات داخلی با کیفیت ، بعلت تبلیغات کم تولیدکنندگان بیشتر پرورش دهندگان زنبور عسل از وجود چنین واحدهای تولیدی بی اطلاع هستند. در راستای حمایت از تولیدات داخلی صنعت زنبورداری ، و همچنین جهت رفاه حال پرورش دهندگان زنبور عسل ، پورتال زنبور عسل تصمیم دارد تمام تولید کنندگان وسایل زنبورداری را در این پورتال معرفی نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان تجهیزات و لوازم زنبورداری ، لوازم پرورش ملکه ، داروهای و مکمل ها زنبور عسل ؛ خواهشمندیم جهت درج رایگان محصولات خود در سایت ، تعدادی عکس و توضیح (همراه با آدرس و شماره های تماس) به ایمیل ما (در قسمت تماس با ما) ارسال کنید.
جهت مشاهده بازار وسایل زنبورداری اینجا کلیک کنید.

فروش عسل

تولید و فروش عسل طبیعی :

متاسفانه  بازار ایران  پر از عسل های تقلبی و بی کیفیت است ، همین امر سبب شده است که مصرف کنندگان یا از خرید عسل منصرف شوند یا با نگاه شک و تردید به این بازار بنگرند. این قضیه  هم برای  مصرف کنندگان  و هم برای تولید کنندگان عسل طبیعی ایجاد مشکلات زیادی کرده است. از یک طرف زنبوردارن در فروش عسل طبیعی تولید خود دچار مشکل هستند و از سوی دیگر  پیدا کردن عسل طبیعی و خالص یکی از دغدغه های مصرف کنندگان شده است. لذا تصمیم گرفته ایم عسل های طبیعی تولید زنبورستان خود را مستقیما به مصرف کنندگان عزیز عرضه کنیم.
چرا عسل های تولیدی ما :
☑ استفاده از داروهای مجاز زنبور عسل ☑ رعایت بهداشت در زمان برداشت عسل ☑ عدم استفاده از هرگونه دارو در فصل برداشت عسل ☑ استفاده نکردن از روش های جلوگیری از رس کردن عسل (مانند حرارت ، جوهر لیمو و…) ☑ پایین بودن ساکارز عسل طبیعی تولیدی (شرط لازم نه کافی) ☑ ارائه برگ آنالیز عسل توسط آزمایشگاه های معتبر

زنبور بیمار و درمان آن

بیماری و داروهای زنبور عسل :

تشخیص بیماری های زنبور عسل یکی از مهم ترین و کارآمدترین بخش ها در امر پرورش زنبور عسل و صنعت زنبورداری می باشد.عدم تشخیص درست و آگاهی کافی در این زمینه می تواند عواقب زیان باری در پی داشته باشد.به طوری که برخی از این بیماری ها در صورت عدم درمان و کنترل می توانند یک کلنی و چه بسا یک زنبورستان را به طرف نابودی کشانده. علی رغم اهمیت و نقش فوق العاده ی بیماری های زنبور عسل در صنعت زنبورداری کشور ، تا کنون اطلاع رسانی و منابع تخصصی چندانی در جهت تشخیص و نحوه مواجهه با آنها ارائه نگردیده است و از طرف دیگر عدم آگاهی کافی زنبورداران در زمینه شناخت بیماری های گوناگون سبب استفاده وسیع یا ناقص از داروها و آنتی بیوتیک های مختلف گشته و ناخواسته مشکلات زیادی همچون ایجاد سویه های مقاوم عوامل بیماری زا در زنبوران و آلودگی عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل را ایجاد نموده است. لذا در این سایت تلاش میکنیم به اندازه وسعه و توان خود به معرفی انواع بیماری های زنبور عسل و داروهای موثر و نحوه مصرف هر یک خواهیم پرداخت.معرفی کتاب های زنبورداری چاب ایران

 

تاریخ زنبورداری ایران

پرورش زنبور عسل :

زﻧﺒﻮرداری در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ دارد. در دوره ی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻧﮕﻪ داری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﻳﺮان رواج داﺷﺘﻪ و از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎده ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻳﯽ و داروﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﭘﻴﺪا ﺷﺪن دشنه ﻣﻔﺮﻏﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻘﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ۲۱۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻌﺮف ﻗﺪﻣﺖ آﺷﻨﺎﻳﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺑﺎ ورود ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر( ۱۳۳۵ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻋﺴﻞ ﺧﻴﺰ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن، زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺸﺮه ای ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻓﺮاوان و پشتکار فراوان و پر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻫﻢ ﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﯽ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺷﮑﺎف درﺧﺘﺎن و ﻻﺑﻼی ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ارزش زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ و ﻧﻘﺶ آن در ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن (زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ) و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ، ﻣﻮم، ﺑﺮه ﻣﻮم، ژل رویال ، ﮔﺮده و زﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، داروﻳﯽ، آراﻳﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن شناخته شده است.

نام شما (الزامی)

شماره موبایل شما(الزامی)