ایندکس کوبیتال

ایندکس کوبیتال زنبور عسل نژاد

ایندکس کوبیتال یکی از خصوصیات مورفولوژیک است که در تشخیص نژادهای زنبور عسل اهمیت دارد. نسبت طولی رگ بال A  به رگ بال B  در کف سلول کوبیتال سوم بال های جلوی زنبوران کارگر ، این دو رگ بال با هم زاویه ۱۵۱ درجه ایجاد می کنند.

در زیر ایندکس کوبیتال چند نژاد آورده شده است :
ایندکس کوبیتال نژاد کارنیکا (کارنیولان) : ۲ تا ۵ و متوسط ۲٫۴ تا ۳ میلیمتر
ایندکس کوبیتال  نژاد ایتالیایی : ۲ تا ۲٫۷ متوسط ۲٫۲ تا ۲٫۵ میلیمتر
ایندکس کوبیتال نژاد زنبور عسل تیره اروپا : ۱٫۳ تا ۲٫۱ متوسط ۱٫۶ میلیمتر

مطالب مرتبط :

 تشخیص زمان شروع جریان شهد

توصیه های مهم زنبورداری

مقابله با زنبور خوار

تشخیص ملکه کارنیکا (کارنیولان)

تفاوت ملکه کارنیکا و کارنیولان

تلگرام زنبور عسل