جایگزین های شهد

بهترین جایگزین شهد شکر برای زنبور عسل

قندهایی که به آسانی توسط زنبور عسل مورد پذیرش واقع می شوند بطور طبیعی در شهد (گلوکز ، فروکتوز ، ساکارز) یافت می شوند.
شهدی که زنبور عسل جمع آوری می کند حاوی مقدار زیادی ساکارز است که در فرآیند تولید عسل به دکستروز (فرم مایع گلوکز) و لوولوز (فرم مایع فروکتوز) شکسته می شود.
زنبوران بترتیب ساکارز ، مالتوز و فرکتوز را ترجیح می دهند.اگر برای زنبوردان چراگر اجازه انتخاب آزادانه بین سه قند داده شود ؛ گلوکوز و فروکتوز به اندازه نصف ساکارز جذاب هستند (فون فریش ۱۹۳۴).
ساکارز از نظر مقبولیت و ارزش غذایی نسبت به قندهای دیگر ارجحیت دارد. شکر سفید در واقع ساکارز خالص است که با شهد برابری می کند.در واقع ساکارز بهترین جایگزین شهد است.
استفاده از شربت ذرت حاوی فروکتوز زیاد در حال افزایش است، زیرا نسبت به شربت شکر ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر است. محققین نشان داده اند که زنبوران عسل به آسانی شربت ذرت حاوی فروکتوز بالا را مصرف و ذخیره می کنند ؛ هر چند که بعضا ممکن است ارزش بیولوژیکی آن کمتر از ساکارز باشد.
اشکال عمده تغذیه شربت ذرت حاوی فروکتوز زیاد خطر تقلبی شدن عسل قابل برداشت است.
تولید شربت حاوی فروکتوز بالا با استفاده از دانه ذرت انجام می گیرد. با استفاده از اسید یا آنزیم در ابتدا نشاسته ذرت به محلول حاوی دکستروز کم تبدیل می شود. با ادامه اثر آنزیم نشاسته بیشتری به قندهای ساده تر تبدیل می شود. فرآیند را می توان در هر مرحله ای متوقف نمود ولی اگر در مراحل اولیه متوقف شود نشاسته زیادی در شربت باقی می ماند و نشاسته برای زنبوران عسل غیر قابل هضم و ممکن است سمی باشد.

مطالب مرتبط:

بهترین زمان شربت تحریکی دادن به زنبور عسل

تلگرام زنبور عسل

تغذیه زنبور عسل با شکر

چرا عسل طبیعی شکرک می زند؟

تهیه غذای قفس ملکه

تغذیه زنبور عسل با پودر خشک