تغذیه تحریکی زنبور عسل

تغذیه تحریکی ملکه زنبورعسل

تغذیه شربت در اوایل صبح در ترغیب زنبوران برای جمع آوری گرده نسبت به تغذیه شربت در عصر موثرتر است.تغذیه کم و هر روزیکبار شربت (یک لیتر)بهتر از تغذیه زیاد هر سه روز یکبار (سه لیتر) در ترغیب زنبوران برای جمع آوری گرده موثرتر است.دادن شربت باعث جمع آوری بیشتر گرده خواهد شد.

در مواقعی که نمی خواهیم ملکه تحریک به تخمگذاری شود (مثلا در زمستان) بهتر است از شکر خشک برای تامین نیاز جمعیت استفاده نمود.برای تامین ذخایر غذایی قبل از زمستان از شربت غلیظ ۶۷ درصد و در مواقعی که می خواهیم ملکه تحریک به تخمگذاری شود از شربت رقیق ۵۰ درصد (شربت یک به یک) استفاده می کنیم. (دکتر علمی)

تهیه خمیر شیرین :

با مخلوط کردن و قوام آوردن ۴ کیلو پودر شکر و ۱ کیلو عسل نسبتا داغ ، خمیر شیرین تهیه می شود و بیش از همه در بهمن و اسفند به جمعیت ها و برای تحریک ملکه به تخمگذاری بیشتر داده می شود.

مطالب بیشتر:

تلگرام زنبور عسل

تغذیه زنبور عسل با پودر خشک

چیدمان کندوها در زنبورستان

معایب ملکه های تلقیح مصنوعی شده

روش مقابله با زنبور زرد

انواع ظروف شربت خوری زنبور عسل

زمان برداشت عسل