شروع جریان شهد

 شروع جریان شهد

به محض شروع جریان شهد زنبورها به ترشح موم سفید رنگ و تازه کرده و آثار این موم در سطح فوقانی قاب های حاوی نوزادان مشاهده می شود (ابرو انداختن ) . این وضعیت مبین این است که طبقات ذخیره عسل باید بلافاصله روی کندوها مستقر گردند.در صورتی که افزودن طبقات به تاخیر بیافتد زنبورهای چرا کننده شهد را در سلول های خالی شان های نوزادان ذخیره می نمایند و علاوه بر مشکلاتی که در زمان استخراج عسل ایجاد می شود ، موجب تحریک کلنی به تولید بچه کندو و همچنین کاهش پرورش نوزادان می شوند.در نتیجه تولید عسل تقلیل یافته و در نهایت کلنی ها ضعیف خواهند شد.بهترین کار این است که در هنگام اضافه کردن طبقه روی کندوها ملکه و نوزادان در یک یا دو طبقه تحتانی و در زیر شبکه ملکه محبوس کرده و طبقه ای که حاوی شان های مخصوص ذخیره عسل است روی شبکه ملکه مستقر نمود.در چنین وضعیتی باید همیشه شان های خالی برای تخم ریزی ملکه در طبقه یا طبقات زیر شبکه ملکه موجود باشد.

مطالب مرتبط:

آرام کردن کندوهای تهاجمی

اثر کمبود گرده گل بر روی زنبور عسل

جلوگیری از بچه دادن کندو

نرزا شدن ملکه زنبور عسل

انواع شاخون ملکه زنبور عسلتلگرام زنبور عسل

عوامل موثر بر اندازه ملکه