­
  • تلقیح ملکه زنبور

تلقیح ملکه به روش مصنوعی

تلقیح مصنوعی ملکه مقدمه : در طبیعت همه جانداران متولد شده ، زندگی کرده ، زاد و ولد نموده و می میرند . هدف از زاد و ولد تنها بقاء نسل است که در آن معمولاً هدفی در جهت اصلاح ژنتیکی دنبال نمی شود . انسان با استفاده از علوم مربوط به ژنتیک و قوانین توارثی می تواند هدف گیری دقیق تری نموده و در بهتر کردن وضع نژادهای جانداران [...]