.

فروش عسل طبیعی

 زنبوردار ، کلنی زنبور عسل را باید طوری مدیریت کند که اوج جمعیت زنبور بالغ (زنبور چراگر) همزمان با شروع جریان شهد منطقه باشد. در واقع زنبور برای اینکه تولید عسل کند باید به یک بلوغ جمعیتی برسد ، اگر آن بلوغ جمعیتی در زمان جریان شهد صورت گرفته باشد می توان از آن جریان استفاده و تولید عسل کند. اگر کلنی ضعیف باشد ، کلنی در زمان جریان شهد شروع به سازندگی و افزایش جمعیت خود می کند. در واقع زنبور کارگری می تواند به جمع آوری عسل بپردازد که حداقل چهل روز از تخم روز بودنش گذشته باشد. بنابراین تخمی که امروز گذاشته می شود چهل روز بعد تبدیل به یک زنبور گرده یا عسل آور می شود. لذا از کلنی که در زمان شروع جریان شهد ، پر از تخم ، لارو و شفیره است و زنبور چراگر کمی دارد انتظار عسل آوری نداشته باشید. زیرا نسبت مصرف به تولید بسیار بیشتر است. زنبوردار باید اولا زمان شروع جریان شهد منطقه را بداند و طوری مدیریت کند که اوج زنبور چراگر (نه تخم و شفیره) در زمان شروع جریان شهد موجود باشد تا حداکثر برداشت عسل طبیعی را داشته باشد.

حتما بخوانید:

فشرده سازی کلنی زنبور عسل

تهیه نان گرده گل جهت تغذیه زنبور عسل

تلگرام زنبور عسل

فاکتورهای موفقیت در زنبورداری

طول عمر زنبور عسل و ملکه

سالنامه زنبورداری

قانون ادغام کلنی ها

روش ادغام کندو