­

ژنتیک زنبور عسل به زبان ساده

 بسیاری از حیوانات بطور معمول دو مجموعه کروموزم دارند که یک مجموعه آن از جنس مونث (مادر) و یک مجموعه آن از جنس مذکر (پدر) دریافت می شود.به  این نوع حیوانات دیپلوئید یا دو کروموزمی گفته می شود (Di به معنی دو و Ploid مخفف کروموزوم). کروموزم خود شامل مجموعه ای از ژن هاست.در زنبور عسل ، ملکه و زنبوران کارگر دارای 32 کروموزم می باشند که یک مجموعه [...]

تلقیح ملکه به روش مصنوعی

تلقیح مصنوعی ملکه مقدمه : در طبیعت همه جانداران متولد شده ، زندگی کرده ، زاد و ولد نموده و می میرند . هدف از زاد و ولد تنها بقاء نسل است که در آن معمولاً هدفی در جهت اصلاح ژنتیکی دنبال نمی شود . انسان با استفاده از علوم مربوط به ژنتیک و قوانین توارثی می تواند هدف گیری دقیق تری نموده و در بهتر کردن وضع نژادهای جانداران [...]

جفتگیری ملکه زنبور عسل

ﺣﺪود ٥ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ، ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺤﺮک و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧﯽ آﻣﺎده ﭘﺮوازِ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. زمان جفتگیری ملکه زنبور عسل: در ﻓﺎﺻﻠﻪ روز ﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻮﻟﺪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺗﺎ ٢ ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﻳﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺪون ﺑﺎد ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از آن دور ﻣﯽ ﺷﻮد (ﻓﻘﻂ [...]