چکیده مقاله

کندویی که میزبان چند ملکه هم زمان هست باید فاقد ملکه بوده بگونه ای که براحتی پذیرای ملکه ها گردد، و همین طور ملکه ها باید برای در امان ماندن از کشتار توسط یکدیگر مورد قطع عضو آرواره قرار گیرند و سپس معرفی شوند این ملکه ها چند روز بعد تخم گذاری را شروع کرده و از آنجایی که باهم تخم می گذارند قابها را سریع از تخم پر می کنند ومی توان از این قابهای تخم برای مصارفی مانند: افزایش جمعیت سایر کندوها ، تولید لاروهای همسن جهت پیوند ،بانک ملکه وغیره استفاده نمود

Multiple queen colonies have to be queenless simultaneous because it must be accept some queens easily. as well as they have to clip part of the clip part of the mandibles for staying safe from killing by each other and then introduce. queens strat to lay eggs after some days and fill the frame due to lay togather.The frame full of eggs are used for honey bees colonies increasing, grafting, the bank of queens, etc

کلنی های چند ملکه ای

آماده سازی کندو:برای ساخت کندوی چند ملکه ای ابتدا باید یک کندوی سالم که هیچ سوراخ ویا حفره ای در بدنه نداشته باشد وهمچنین دارای کف کامال صاف وبدون درز باشد ،انتخاب کنیم چراکه ملکه ها بعد از معرفی ودر یکی دو ساعت اول به علت نامانوس بودن شدید محیط چند ملکه ای امکان رفتن به درون حفره ویا حتی خارج شدن از کندو را دارندویا با قرار گرفتن در زیر زهواره پا یینی قاب هنگام گذاشتن قاب درون کندو امکان له شدن ملکه به علت کف ناصاف هست که با انتخاب کندوی استاندارد این مسائل خود بخود حل می شودو بعد از این باید معین کنیم که می خواهیم چند ملکه در یک کندوداشته باشیم بطور مثال برای یک کلنی ۵ ملکه ای باید ۵ – ۶ قاب جمعیت که عمدتا پرستار هستند در نظر گرفت ،تعداد قاب جمعیت بسته به تعدادملکه مورد نظر دارد مثال برای ۳ ملکه ۴ – ۵ قاب جمعیت کافی است واین می تواند خود مبنایی برای تولید سایرکلنی ها ا ز نظر جمعیت و تعداد ملکه باشد که در اینجا درمورد ساخت کندو با ۵ ملکه صحبت می کنیم ضمن اینکه برای داشتن مثال ۵ ملکه در یک کندو باید۶ – ۷ ملکه را آماده کرد که اگر در پذیرش ویا بعدها یکی از بین رفت کماکان کندو ۵ ملکه داشته باشد.

برای معرفی ملکه ها باید کندوی ما بدو ن ملکه باشد یعنی کلنی را یتیم کنیم برای این کار در صبح کندو ی مخصوص چند ملکه ای را در زنبورستان به نقطه ای در حدود ۱۱ – ۱۵ متر دورترمنتقل می کنیم و چند قاب عسل وگرد ه را درون آن گذاشته وحتی دریچه آن را برای جلوگیری از غارت می بندیم و سپس یک کندو با ۸ – ۱۱ قاب جمعیت را یتیم می کنیم و با خارج کردن قاب های تخم ، لارو وشفیره آن که به سایر کندو ها می دهیم برای حفظ آنها در حالت کم جمعیتی ، ضمن باز کردن دریچه جمعیت این کندو را در جلو کندو ی چند ملکه ای درمحل جدید برس می زنیم هیچگاه قاب را به علت اینکه امکان دارد شهد درون قاب روی زنبورها ریخته ومانعی برای پروازشود و همچنین امکان غارت گری را بیشتر میکند ،تکان ندهید تا زنبورها ی صحرا گرد آن به محل اولیه خود برگردند چراکه این زنبورها معموال ملکه را براحتی نمی پذیرند این کلنی اگر لاروی داشته باشد شروع به ساخت سلول ملکه می کند که در روزهای بعد سلول ها را خراب می کنیم به طوری که حتی یک سلول باقی نماند ،این کندو را باید اززمان یتیم شد ۲ – ۳ روز به این حالت نگه داریم تا نتیجه بهتر ی بدست آید در روزهای بعد باید با توجه به میزان جمعیت شف یره در حال تولد به کندو داد ، دقت کنید که این امکان دارد که تعدادی زنبور مسن در کندو باشند وبه ملکه حمله کنند دراین صورت باید ملکه ها را خارج کرده وکندو را باز سازی کنیم اجرای این روش زمان کمتری را می گیرد

نکته :اگر کندویی از قبل یتیم بوده نیاری به ۲ – ۳ روز ماندن ندارد .وشاید هم روش دیگری را زنبور داران ترجیح دهند (مانند معرفی همزمان ملکه ها به روشهای معمولی که در اینجا کار نسبتا سختی هست) و ساده تر وزودتر انجام شود به هر حال بهترین وساده ترین روش همان روش شماره یک می باشد .

نکته :این که گفتیم در صبح انجام شود برای این است که در بعد از ظهر تمام زنبورها یی که حتی تجربه یکبار پرواز را دارند به محل قبلی خود برمی گردند . پیشنهاد می کنم برای گرفتن بچه مصنوعی نیز از این روش استفاده شود تا مسائلی مانند معرفی ملکه ،سرمازدگی ،گرمازدگی وغیره را نداشته باشد .

نکات مهم

نکته ۱ : برای جلوگیری از کاهش جمعیت کندوی مزبور وهمی ن طور برای پرستاری هر هفته یک قاب شفیره در حال تولد به آن بدهید.

نکته ۲ : این کندورا باید به علت تغذیه فراوان لاروها ، مرتب تغذیه کرد ه وآن را به حالت چرای در مزرعه رها نکنید.

نکته ۳ : باید در این کندوها به علت نبودن زنبورهای مدافع مراقب غارت گری باشید.

آماده کردن ملکه ها :

الف: ملکه هایی که انتخاب می کنیم باید حدود ۶ ماه عمر داشته باشند چراکه ملکه های جوان تر از یک حس جنگندگی زیادی برخودارند ومیزان موفقیت را کاهش می دهند،البته این به معنای انتخاب ملکه های پی ر نیست وباید ملکه ها خوب و توان مند باشند واز ۶ ماه بیشتر سن داشته باشند البته به تازگی از ملکه های ۳ ماهه هم استفاده کردم که نسبتا بد نبود.

ب: اگر ملکه ای نسبت به سایرین خیلی جوان باشد مورد حمله زنبورها قرار می گیرد واگر ملکه ای پیر باشد گرچه پذیرش می شود اما مورد بی مهری واقع شده واز ای ن بی مهری و نبود مراقبت می میرد

ج: از ملکه خود همان کندوکه ب رای ساختن کلنی چند ملکه ای آماده کرده ایم استفاده نمی کنیم چراکه احتمال پذیرش همین ملکه وطرد بقیه ملکه ها بیشتر است

د: اگر نوک یکی از بالهای ملکه را قیچی کنیم نتیجه بهتری عاید می شود چرا که این امکان هست که موقع معرفی و برخورد با سایر ملکه ها ،پرواز کند .

و: ملکه ها باید بارنگ های متفاوت ومناسب ملکه، رنگ آمیزی شوند تا شناسایی آنها به آسانی انجام گیرد.

عمل جراحی ملکه ها:

اصلی ترین قسمت کار اینجاست ما با یک قیچی کوچک ، تیز و ضد عفونی شده اقدام به جراحی ویا عمل قطع عضوملکه می کنیم، چطور ؟

برخالف کتابها ومقاله ها که می گویند ملکه ها باهم جنگیده ویکی دیگری را نیش می زند باید بدانیم که ملکه ها اصالا یک دیگررا نیش نمی زنند آنها فقط وفقط یک دیگر را گاز می گیرند پس می توانیم کا ری کنیم که نتوانند همدیگر را گاز بگیرند، چطور؟ برای این کار کافی است که ما آرواره های ملکه ها را قطع کنیم ،همین ،اگر ملکه ها آروار ه نداشته باشند دیگر نمی توانند یکدیگرر ا گاز کنند ودر نتیجه ملکه ها بدست یک دیگر ازبین نمی روند شاید دیده باشید که یک ملکه بر پشت ملکه دیگری قرارگرفته وانتهای شکمش را مانند زنبور کارگر که نیش می زند بر روی بدن ملکه دیگر خم کرده ولی این کار برای واردکردن فشاربیشتر برای گاز گرفتن است نه نیش زدن ،پس ملکه ، .ملکه دیگری را نیش نمی زند برای قطع آرواره های ملکه ، ملکه را بین سه انگشت اشاره ،شست وانگشت وسطی دست چپ در حالیکه سر ملکه روبه جلواست قرار می دهید انگشت شست زیر سینه ملکه می باشد و با دست دیگر با احتیاط آرواره های ملکه را از یک سوم تا نصف بطور جداگانه ویا هم زمان با قیچی قطع می کنیم ،وقتی قیچی را به لب های ملکه نزدیک می کنیم آرواره ها را به سمت طرفین صورت باز می کند . در این عمل باید احتیاطات زیر را هم لحاظ کنیم ،مواظب باشیم که شاخکملکه قطع نشود وهمین طور خرطوم یاهمان زبان ملکه آسیب نبیند .ویا آسیبی به سایر قسمت های اطراف نرسد. محل قطع عضو شده ملکه را با کمی عسل آغشته کرده وآن را درون قفس گذاشته ودر ادامه بقیه ملکه ها را به همین ترتیب آماده می کنیم و آنها را برای معرفی می بریم ،این یک عمل ضد حیوانی است ولی آن را بگذاریم کنار سایر اعمال ضد طبیعت خودمان .

قیچی کردن آرواره ملکه

اول بهتر است که ملکه وزنبور کارگر را به خوبی نگاه کنیم تا آرواره های آنها را خوب بشناسید ،بهتر است که اول ، قطع آرواره را با تعداد ی زنبور کارگرانجام دهیم و با تجربه کافی نسبت به جراحی .ملکه اقدام کنیم.

معرفی ملکه ها

می توان ملکه هارا بعداز عمل قطع عضو همه آنها معرفی نمود . برای معرفی ملکه ها، بین قابهای کندوی آماده شده ۲ – ۳ سانتیمترفاصله ایجاد می کنیم ویک ملکه را با آغشته کردن باعسل روی یک قاب (کناری) به آرامی ودر جایی خالی از زنبور رها می کنیم وپس از چند لحظه اگر مورد حمله واقع نشد بقیه ملکه ها پی درپی و بدو ن فاصله و هر ملکه را روی یک قاب رها می کنیم باید مواظب باشیم که مورد حمله واقع نشوند برای نتیجه بهتر

می توان روی زنبورها و ملکه ها ر ا شربت بپاشیم ویا هر کار ی که برای معرفی ملکه تاثیر دارد به هر حال باید مراقب حمله زنبورها بود؛ در صورت حمله شدن بالفاصله ملکه ها را خارج کنید و با اعمال کارهایی که بهتر باعث معرفی می گردد مانند زمان بیشتر یتیم بودن ،اقدام کنید. البته هرچه در معرفی بیشتر دقت کنیم تعداد بیشتری از ملکه ها پذیرش می شوند سپس با گذاشتن یک پارچه ویا گونی روی قاب ها بطوری که همه روی کندو را به پوشاند ، در کند و را ببندید .

بعد از معرفی

بعد از معرفی وتحویل گرفتن ملکه ها اجازه دهیم که ۲۱ – ۳۱ دقیقه ملکه ها روی همان قابها باقی بمانند حتی بیشتر و حال در کندو را با احتیاط برداشته تا پوشش داخلی(گونی) سر جای خود باقی بماند وبرا ی برداشتن آن به آرامی وبا دقت عمل می کنیم چرا که این امکان هست که یک وحتی چند ملکه بالا آمده وبه پوشش داخلی چسبیده باشندکه دراین صورت با احتیاط ملکه ها را به روی قاب بر می گردانیم وپوشش را برداشته و قابها را بااحتیاط به هم نزدیک می کنیم وباید کاملا مراقب باشیم که ملکه ای در جابجایی قاب ها آسیب نبیند ، شاید در این مدت یک ویا چند ملکه از روی قاب خود خارج وبه قاب دیگر رفته باشند ملکه ها وقتی باهم ملاقات می کنند بنابر غریضه طبیعی به هم حمله ور می شوند و سعی در گاز گرفتن یک دیگر می کنند ولی امکان گاز گرفتن را ندارند بنابراین سریع یکدیگر را رها نموده و چندبار دیگر وحتی تاچند روز دیگر نیز حمله می کنند گاهی ۳ – ۴ ملکه در جنگ هستند در این بین اگر حتی یک ملکه آرواره داشته باشد همه ملکه ها را می کشد وحتی اگر آرواره ای کم چیده شده باشدکه ملکه بتواند شکم ملکه دیگر را گاز بگیرد باز نیز فقط یک ملکه باقی می م اند وبرای جلو گیری از این کار باید فقط یک سوم تا نصف آرواره قطع شود.

این ملکه ها که تعدادی ملکه را اطراف خود می بینند دچار سردر گمی شده وتخم ریزی را کم وحتی قطع می کنند و شاید تا یک هفته هم طول بکشد که تخم ریزی را از سر بگیرند وسپس در کنار هم بودن را پذیرفته وروزانه دهها وصدها بار هم دیگررا مالقات نموده وتخم ریزی کرده وقاب را پر می نمایند .

نویسنده : مهندس محمدرضا کوهی (Mohammadrezakoohi82@yahoo.com)