چگونگی پیدایش کارگران تخم گذار و معرفی ملکه به این نوع کندوها

کندوهای نرزا نر زا

وقتی کندویی ملکه خود را به هر دلیلی از دست بدهد ( کندو یتیم شود) وبه مدت حدود یک هفته تخم یا لارو خیلی جوان (کمتر از دو روز) وجود نداشته باشد تا زنبوران اقدام به تولید ملکه کنند؛ تخمدان تعدادی از زنبوران کارگر رشد و شروع به تخم گذاری می کنند.

تخم گذاری زنبوران کارگر کاملا بصورت نامنظم صورت می گیرید و در داخل هر سلول چندین تخم مشاهده می شود البته کلیه تخم ها به زنبور نر تبدیل می شوند. اگر تخم ها در سلول مخصوص زنبور نر پرورش یابند ، از لحاظ اندازه مانند زنبور نر معمولی است، چنان چه در حجره کارگر پرورش یابند، از لحاظ اندازه کوچک تر از زنبور نر معمولی خواهند بود. در زمان نر زایی کندو فعالیت های زنبوران به خصوصاً موم بافی کاهش می یابد.

روش های از بین بردن کارگران تخم گذار و معرفی ملکه به این کندوها

در صورت پذیرفته شدن ملکه توسط کندوی نرزا ، تخمگذاری زنبوران ماده (کارگر) متوقف یا توسط کارگران از تخمگذاری آن ها جلوگیری می شود.کندوهای نرزا را ۲۴ ساعت قبل از معرفی ملکه با شربت شکر خوب تغذیه کنید.

برای اینکه در معرفی ملکه به کندو موفق شویم و ملکه توسط زنبوران پذیرش شود ، ابتدا یک شان حاوی لارو جوان (کم تر از دو روز) به کندوی نرزا داده و بعد از شاخون زدن ؛ آن ها را خراب و بعد یک ملکه تخم ریز یا باکره به وسیله قفس معرفی کنید.

چنان چه کندو دارای کارگران تخم گذار شان حاوی تخم و لارو را قبول نکنند و شاخون درست نکنند، چنین کندویی بدون این که در کندوهای دیگر ادغام شود، باید حذف شود. اگر کندو خیلی از بین رفته و از زنبورهایی تشکیل شده که در سن پرواز هستند، اول کندو را خوب تغذیه کرده و سپس در وسط روز زنبورهایش را تکانده و کندو از محل خود برداشته می شود و زنبورها به کندوهای دیگر خواهند رفت و چون قبلاً خوب تغذیه شده اند و حامل عسل هستند ورود آن ها به کندوی غریبه با اشکال مواجه نخواهد شد.

باید توجه کرد در مواقع ادغام کردن یا تکاندن زنبور (مانند کلیه موارد دیگر) از سالم بودن کندوها مطمئن شد که باعث انتقال بیماری از کندوی حذفی به کندوی دیگر نشود. لازم به تذکر است که زنبوردار باید با برنامه صحیح و منظم سعی کند که از پیدا شدن کارگران تخم گذار در زنبورستان جلوگیری کند.