روش تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل

بیهوش کردن ملکه زنبور عسل

 در تلقیح مصنوعی جهت بیهوش کردن ملکه زنبور عسل  از گاز کربن دی اکسید CO2 استفاده می شود .  وقتی گاز دی اکسید کربن  به مدت طولانی ( ده دقیقه) روی ملکه تزریق شود باعث اثرات سوء بر ملکه تلقیح شده می شود.
براساس مطالعات عبادی و گری استفاده از مخلوط  گازکربنیک ، اکسیژن و ازت به نسبت ۷۰ درصد گاز کربنیک ، ۲۰ درصد گاز اکسیژن و ۱۰ درصد گاز ازت ، نسبت به گاز کربنیک خالص  ضمن کاهش عوارض سوء آن در ملکه ، باعث ترغیب ملکه به تخم ریزی سریعتر می شود.
جهت تولید  ترکیب این سه گاز، اگر کپسول دی اکسید کربن ، کپسول اکسیژن و کپسول ازت را به یک فلومتر (دستگاه جریان سنج) وصل  و جریان ورودی هر گاز را روی درصد مذکور تنظیم  کنید بعد از ورود گاز ترکیبی داخل یک چمبر به سمت ملکه جریان می یابد.
متاسفانه در ایران تمام تلقیح کنندگان تنها از گاز کربنیک خالص استفاده می کنند.

 مطالب مرتبط:

معایب ملکه های تلقیح مصنوعی

تلگرام زنبور عسل

وسایل مورد نیاز جهت تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل

تلقیح ملکه زنبور عسل به روش مصنوعی

دلایل عدم یکنواختی تخم ریزی ملکه زنبور عسل

دلایل کاهش تخم ریزی ملکه زنبور عسل