تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

دیدن زنبور عسل در خواب دارای معانی و تعابیر متعددی است ، در صورت‌ مشاهده‌ زنبور عسل در خواب‌، لازم‌ است‌ که ‌جزئیات‌ آن‌ و همچنین‌ واکنش‌های‌ عاطفی‌ واحساسیتان‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ به‌ دقت‌ در نظر بگیرید ، نشانه مثبت‌ خواب زنبور عسل به‌ معنای‌ انسانی‌ سخت‌ کوش‌ و دارای‌ ویژگی و توانمندی های خوبی است‌ که‌ از حس ‌همکاری‌ و خلاقیت‌ بالایی‌ برخوردار است‌. نشانه منفی‌ آن‌ می‌تواند در ارتباط با یک‌ شخص‌ فضول‌ و یا فردی فرومایه‌ باشد که‌ می‌گزد و عذاب‌ می‌دهد. اگر در حال‌ کار بر روی‌ یک‌ کار گروهی هستید ، خواب زنبور عسل می تواند نشان‌ دهنده‌ موضوع‌ آن‌ باشد.

خواب زنبور سرخ

زنبور سرخ در خواب نشانه دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

تعبیر خواب زنبور در روایات

امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن زنبور در خواب ، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.

محمدبن سیرین گوید: زنبور درخواب ، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران .بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

لوک اویتنهاو می گوید : زنبور عسل نشانه نیک بختی

نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محیط کاری : امید زیبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

گرفتن : ناراحتی

کشتن : بدبختی

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام درباره شما بدگویی خواهند کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید ۳ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانه آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

خواب کندو

کندو در خواب های ما زنی است مال دار و متنعم و ظریف و بی آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره مند می شویم. چنان چه در خواب ببینیم کندویی در خانه داریم مالی از زنی با آن خصوصیات نصیب ما می شود. مثل زنی که مستغلات زیاد دارد و شما هر ماه کرایه مستغلات او را بگیرید و مصرف کنید و هر بار ماه دیگر. اگر در خواب ببینید کندوئی در خانه دارید که زنبور در آن نیست زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می شود. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کندوی عسل داشت، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد.

منبع

فروشگاه اینترنتی فروش عسل طبیعی و خالص