تولید موم توسط زنبور عسل

نحوه تولید موم توسط زنبور عسل موم بافی

 موم از هشت غده که بصورت جفت در سطح شکمی چهار بند آخر شکم زنبور قرار دارند ترشح می شود. غده های تولید موم به تدریج رشد نموده و پس از چند روز به اندازه کامل می رسند.

آنها در زنبورهای کارگر ، در حدود بین روز دوازدهم تا هجدهم زندگی زنبورها به اوج عملکرد خود می رسند و سپس تحلیل می روند. (در صورت نیاز غدد تولید موم زنبورهای مسن تر فعال خواهد شد).

هنگامی که موم بر روی سطوح بدن زنبور ترشح می شود ، به پولک های کوچک و نازکی تبدیل می گردد. پولک های مومی به واسطه یکسری خارهای زبر در پاهای عقبی نگهداری شده و به قسمت دهان انتقال داده می شوند و با حرکت آرواره ها بشکل خمیر در می آیند و با ترشح غده های آرواره ای ترکیب شده و به یکنواختی و غلظتی می رسد که زنبورها می توانند با آن کار کنند.

تولید هر پولک مومی حدودا به ۴ دقیقه زمان نیاز دارد. با ۱۰۰ گرم موم ، زنبورها می توانند حدود ۸۰۰۰ سلول را بسازند که حدود ۱۲۵۰۰۰ پولک مومی برای این کار نیاز است. زنبورهای کارگر جهت تولید ۱ گرم موم حدود ۶٫۲۵ گرم عسل مصرف می کنند (برای تولید یک کیلوگرم موم حدود ۶٫۵ کیلوگرم عسل مصرف می شود).

حتما بخوانید:

خواص درمانی موم زنبور عسل

استفاده از داروهای تقویتی جهت رشد جمعیت کلنی 

تلگرام زنبور عسل

تقویت کندوهای زنبور عسل

فشرده سازی کندوها

مقابله با زنبور قرمز

نیازهای غذایی زنبور عسل

داروخانه تخصصی زنبور عسل