عسل درمانی

مصرف عسل با غذا ؛ غذا است. مانند غذاهای دیگر، ویتامین ها، املاح معدنی و دیگر مواد لازم بدن را تأمین می کند.
مصرف عسل با آب؛ دارو است. ۷۰ درصد در درمان بیماری ها مفید و ۳۰ درصد ممکن است عوارض جانبی داشته باشد.
مصرف عسل به تنهایی؛ شفا است. ۱۰۰ درصد بدون عوارض جانبی تأثیرگذار بوده و شفابخش است.

عسل درمانی و خواص عسل

تجربه ثابت کرده است که یقین به شفابخشی عسل توسط هر فرد اعم از مسلمان و غیر مسلمان، ۱۰۰ درصد تأثیر  شفابخشی را بر او خواهد داشت و عدم اعتماد موجبِ کاهش اثراتِ شفابخشی عسل در وی خواهد شد و شاید این اثر شفابخشی را هم احساس نکند. مصرف عسل با نان و کره در صبحانه به مدت ده روز برای تقویت بنیه و تأمین ویتامی نهای لازم بدن بسیار مؤثر است، اما در درمان بیمار یهایی مانند زخم معده ، روده، اثن یعشر و … تأثیر چندانی ندارد. اگر در همین مدت عسل با معده خالی همراه با آب استفاده شود، بر بیمار یهای معده، روده و اثنی عشر تا پنجاه درصد اثر تقویتی و سی درصد اثر میکر بکشی خواهد داشت.
نوشیدن عسل به تنهایی و با معده خالی (ناشتا) به هنگامِ بیداری در صبح؛ حدودِ نیم ساعت قبل از صبحانه و نیم ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذای ظهر و همچنین حدودِ ۲ ساعت بعد از شام می تواند تأثیرات زیر را در بدن انسان به وجود آورد:
الف : میکرب کشی در مدت دو ساعت انجام می پذیرد.
ب: مداوای کامل مشکلات گوارشی اعم از معده، روده و اثنی عشر در مدت شش ماه.
ج: تقویت بنیه به تناسب ضعف بدن.
با توجه به نوع بیماری و عسل مصرفی، نوشیدن عسل به این شیوه، عوارض جانبی در بر نخواهد داشت.

توجه: این شیوه نوشیدن، با توجه به نوع عسل، مقدار مصرفی آن و تغذیه ی روزانه حتی برای افراد مبتلا به فشار خون و دیابت نیز هیچ گونه عوارض جانبی نخواهد داشت. منبع : نوشیدنی های شفا بخش نوشته محمدمهدی صادقی