غارت در زنبور عسل

علت اصلی غارت کندوها توسط زنبور عسل

اصولاً غارت دراثر ضعف چراگاه ها پیش می آید. زمان غارت ،تعدادی از زنبوران مسن کندو برای رفع نیاز ساکنین کندو به کلنی های ضعیف حمله کرده و شروع به غارت غذای آن کندوها می کنند. به طوری که تعداد زنبور غارتگر زیاد شده و زنبوران غارتگر سعی می کنند ملکه را کشته و بعد بی نظمی در داخل کندو به وجود آمده و کندو را به نابودی بکشانند. در صورتی که در طبیعت شهد کافی موجود باشد، زنبوران حتی به عسل نیز توجه نخواهند کرد. خسارت ناشی از کمبود شهد در منطقه در مورد سایر کندوها کم تر از غارت کندوهای غارت شده نخواهد بود. چون به علت کمبود غذا افزایش جمعیت کندو متوقف می شود هم چنین غارت کندو تنها به منزله ی نابودی یک کندو نبوده بلکه سبب سرایت بیماری از یک کندو به کندوی دیگر و از یک زنبورستان به زنبورستان دیگر خواهد شد.

غارت زنبور عسل

در نژادهای مختلف استعدادهای متفاوتی از این لحاظ وجود دارد. بعضی از نژادها تمایل بیشتری به غارت کردن دارند و برخی کمتر.در داخل یک نژاد هم جمعیت هائی هستند که علاقه بیشتری به غارت از خود نشان می دهند. این وضع حتی در داخل یک زنبورستان هم کم و بیش دیده می شود. غارت در همۀ ماه های سال وجود دارد ولی در ماههائی که در طبیعت شهد کافی نیست (اواخر ، مرداد شهریور و مهر) و یا در نقاطی که کمبود شهد بچشم می خورد شدت می گیرد. در جریان غارت بین زنبورهای مدافع و زنبورهای مهاجم جنگ در می گیرد که همیشه به کشته شدن تعداد نسبتا زیادی از زنبورهای دو طرف منجر می گردد.

نحوه ی تشخیص غارت توسط زنبور عسل

 • نا آرامی و نزاع در مقابل دریچه ی پرواز به طوری که جلوی کندوی غارت شده تعدادی زنبور مرده و تعدادی زنبور گلاویز شده با زنبوران دیگر به چشم می خورند.
 • حرکات تند و عصبی است و اگر از شروع آن چند ساعتی بگذرد، پس از غارت کندو ممکن است کندوهای مجاور نیز مورد حمله قرار بگیرند.

نحوه پیشگیری از غارت زنبور عسل:

در ابتدای فصل بهار و مواقع کمبود گل و شهد و خصوصاً پاییز که بیش تر احتمال غارت وجود دارد، در موقع کار با کندو باید اقدامات احتیاطی زیر انجام گیرد:

 • کندوها با احتیاط و فقط در موقع لزوم (صبح اول وقت یا غروب) بازدید شوند.
 • در موقع بازدید از بازگذاشتن در کندو خودداری شود و بهتر است پارچه نم داری همراه داشت و در موقع برداشتن در خارجی روی قاب ها با این پارچه پوشانده شود و حتی اگر قاب ها نیز برداشته می شود، آن را با پارچه نم دار پوشانید.
 • تغذیه کندوها در اواخر روز انجام شود.
 • کلیه سوراخ ها و شکاف های کندو گرفته شود.
 • موقع کمبود شهد برای سرگرم کردن زنبوران غارتگر بهتر است خارج از زنبورستان مقداری شربت شکر همراه با عسل گذاشته و زمانی که زنبوران پیر سرگرم هستند، عملیات بر روی کندوهای زنبورستان انجام گیرد.
 • استخراج عسل را در خارج از زنبورستان و در فاصله چند کیلومتری از آن انجام داده و
 • پوکه ها را برای پاک کردن و ترمیم با احتیاط در موقع غروب در کندو قرار داد
 • از باز کردن سر کندوها حتی الامکان اجتناب نمود گو اینکه این قاعده برای تمام سال صادق است ولی در ماههائی که در طبیعت شهدی یافت نمی شود باید باز هم بیشتر از این کار خودداری نمود.
 • هر گاه ناچار به باز کردن سر کندوها باشید، به محض شروع غارت از ادامه کار خودداری کنید.

روش های متوقف کردن غارت کندو

 • دریچه پرواز کندو را آن قدر تنگ کرده تا محل عبور یک زنبور بیش تر نباشد. این وضع به زنبورهای مدافع امکان دفاع در جبهه کوچکتری را می دهد و ورود زنبورهای غارتگر بداخل کندوهایشان را مشکل و اغل حتی غیر ممکن می کند.
 • در مورد کندوهای ضعیف جلوی در ورودی آن را با شاخ و برگ و گیاه پوشانیده تا مانع ورود زنبوران مهاجم شود.
 • وقتی که به علت غارت جلو کندو شلوغ است، می توان از مواد دورکننده (سرکه یا اسید کربوریک) آغشته به دستمال در جلوی سوراخ پرواز یا جاهایی که از آن جا زنبور مهاجم وارد می شود، قرار می دهیم.
 • در موارد خیلی حاد می توان جای کندوی غارت شده را عوض کرد.
 • در کندوی غارت شده را بسته و برای مدتی(حدود ٢۴ ساعت) آن را در جای خنک نگه داری و یا به محل دورتری در فاصله ۴ کیلومتر منتقل کرد. در چنین حالتی با تهویه هوای کافی از خفه شدن زنبور جلوگیری می شود.