روش ادغام کندوهای ضعیف

در ادغام دو کندو باید همیشه کندوی ضعیف را به کندوی قوی انتقال داد. وارانه عمل کردن باعث جنگ و جدال و کشت و کشتار خواهد شد. جدول زیر برای کمک به زنبوردارها تنظیم گردیده است :

جمعیت ثابت جمعیتی که انتقال داده می شود نتیجه
ضعیف قوی ضعیف
ضعیف متوسط ضعیف
ضعیف ضعیف ضعیف
متوسط ضعیف متوسط
قوی ضعیف قوی
قوی متوسط قوی

مسئله مهمی که نباید فراموش گردد این است که پس از ادغام کردن کندوها ، در نقطه ایکه جمعیت ضعیف پیش از این قرارداشت ، اقلا در هفته اول نباید بهیچوجه کندوئی گذاشت تا زنبورهای که قادر به پرواز هستند نتوانند به آنجا برگردند و تلف شوند. کندوی جمعیت ضعیف را هم بعد از ادغام نباید به مکانی که قبلا در آنجا بوده برگرداند.

برگرفته از زنبور عسل و پرورش آن نوشته دکتر نعمت الله شهرستانی