.

مزایای تعویض ملکه در تابستان و پاییز:

 • احتمال بچه دهی در سال بعد کاهش می یابد.
 • کلنی با جمعیت قوی و ملکه جوان وارد زمستان می شود.
 • ملکه ی جوان نسبت به ملکه پیر تخم های بیشتری در اواخر زمستان و اوایل بهار خواهد گذاشت .
 • کلنی در بهار با جمعیت زیادی ظاهر خواهد شد و  برای جریان عسل آماده است.
 • سیکل تولید نوزادان شکسته می شود بنابراین مشکل بیماریها و آفات کاهش پیدا می کند.

معایب تعویض ملکه در تابستان و پاییز:

 • کندوها پرجمعیت هستند و پیدا کردن ملکه پیر ممکن است مشکل باشد.
 • اگر جریان شهد برقرار نباشد زمان باز کردن درب کندو، زنبورها آماده نیش زدن، غارت گری و پرواز از روی قاب هستند.
 • روش های تعویض ملکه در اواخر سال زمان بیشتری نیاز دارند.
 • در پاییز فرصت کمی برای بازرسی ملکه های پذیرفته شده وجود دارد.
 • زمان کم تری برای کمک به ملکه وجود دارد.
 • ممکن است در پایان با جمعیت بدون ملکه و کارگرهای تخم گذار مواجه شوید.

مهندس اسماعیل غفوری

مطالب مرتبط:

کاربرد شبکه مانع ملکه

تلگرام زنبور عسل

روش های تعویض ملکه

دلایل کاهش تخمریزی ملکه زنبور عسل

روش معرفی ملکه جدید به کندو

روش تقویت کندوهای ضعیف در بهار