پرنده زنبور خوار (سبز قبا)

مشخصات پرنده زنبور خوار (سبز قبا) :

پرنده زنبور خوار سبز قبا

پرنده زنبور خوار (سبز قبا) یکی از آفت های مهم در صنعت زنبورداری محسوب می شود. زنبور خوارها با اندازه متوسط تا کوچک پرندگانی با منقار باریک و بلند ، پاهای کوچک و ضعیف ، بال های دراز و نوک تیز و دم بلند و پرهای میانی دراز که حشرات در حال پرواز را شکار می کنند.

پرنده زنبورخوار (سبز قبا) و خسارت به زنبورستان :

زنبور  خوار (سبز قبا) از دو جهت باعث خسارت به زنبورستان می شوند. از یک سو با شکار زنبوران صحرایی باعث کاهش جمعیت فعال کندو می شوند. یک جمعیت متوسط از زنبور خوارها (سبز قبا) می توانند کمتر از چند روز یک زنبورستان را به روز اسفناکی بیندارند. و از سوی دیگر بعلت ترس شدید زنبور عسل از پرنده زنبور خوار (سبز قبا) با شنیدن صدای این پرنده در کندو حبس و بیرون نمی آید. در نتیجه ورودی شهد ، آب و گرده بسیار کم یا متوقف می شود در نتیجه سبب کاهش تخم ریزی ملکه وضعیف شدن کندو می شود. و در زمانی که باید کندوها را قوی و آرام آرام آماده زمستان گذرانی کرد با این مشکل مواجه خواهیم شد.

حداقل کردن خسارت پرنده زنبور خوار (سبز قبا) :

بعلت کاهش شدید ورودی شهد و گرده به کندو در زمان هجوم پرنده زنبور خوار (سبز قبا) کلنی ها را با شربت شکر و مواد پروتئینی (کیک گرده) تغذیه نمایید تا کاهش تخم ریزی ملکه به حداقل ممکن برسد.

روش های مقابله با پرنده زنبور خوار (سبز قبا) :

باید پذیرفت که اگر زنبور خوار (سبز قبا) برای صنعت زنبورداری آفت محسوب می شود اما از سوی دیگر برای بخش های دیگر همچون کشاورزی مفید می باشد ( با شکار حشراتی که برای کشاورزی مضر است) پس در مقابله و کشتن این پرنده باید جانب احتیاط را رعایت کرد و موجب بهم ریختن نظم اکوسیستم و مضرات بعدی آن در آینده نشویم. اما از سویی دیگر بعلت کاهش پرندگان شکاری  که شکارچیان اصلی پرنده زنبور خوار (سبز قبا)  هستند ، جمعیت این پرنده هم زیاد تر از معمول شده است.

برای مقابله با پرنده زنبور خوار (سبز قبا) زنبورداران باید یکی دو ماهی که مورد هجوم این پرنده هستند با تلاش و کوشش فراوان خسارت ناشی از این آفت را به حداقل ممکن برسانند.

  • کوچ از مناطقی که جمعیت زنبورخوار (سبز قبا) زیاد است.
  • ایجاد سر و صدا با استفاده از ترقه و تفنگ های صوتی جهت فراری دادن پرندگان. البته ایجاد سرو صدا باید زمانی که پرندگان در هوا در حال پرواز هستند و هنوز جهت شکار پایین نیامده اند ایجاد شود.
  • پخش صدای پرندگان شکاری همانند قرقی ، شاهین ، عقاب در زنبورستان البته قبل از پایین آمدن پرنده زنبور خوار (سبز قبا)
  • استفاده از نوارهای پارچه ای قرمز رنگ و بستن آنها به سنگ و پرتاپ آن به آسمان (زمان مشاهده زنبور خوار در آسمان و قبل از پایین آمدنش)
  • استفاده از پرنده های شکاری دست آموز یا پرواز دادن بادکنک های شبیه این پرندگان
  • استفاده از نوارهای کاست و بستن آنها اطراف زنبورستان طوریکه با جریان هوا ایجاد صدا کند.
  • دور کردن زنبورستان از دکلها وتیرهای سیم برق و تلفن

 مطالب مرتبط:  

تلگرام زنبور عسل

روش های مقابله با زنبور قرمز

روش مقابله با زنبور زرد

بهترین زمان مصرف داروهای ضد کنه

درمان طبیعی و ارگانیک کنه واروآ

چیدمان کندو در زنبورستان