­

طریقه معرفی ملکه جدید به کندو

تعویض و معرفی ملکه جدید ملکه تجارتی در قفس های چوبی مخصوصی عرضه می شود که يک پهلوی آن با توری مخصوص که قطر سوراخ های آن 5/2 تا 6 میلیمتر پوشانده شده است و در دو پهلوی ديگر آن سوراخ هايی برای ورود و خروج ملکه تعبيه کرده اند. معمولاً يکی از اين سوراخ ها را با خمير آرد شکر و طرف ديگر را با چوب پنبه می [...]

تفاوت نژاد کارنیکا و کارنیولان

صحبت های زیادی بین زنبورداران ایرانی در مورد ملکه کارنیکا و کارنیولان و تفاوت های بین این دو می شود. یکی از مهم ترین سوالاتی که در این بین مطرح است تفاوت ملکه کارنیکا و ملکه کارنیولان است. عده ای اعتقاد دارند که ملکه کارنیولان از لحاظ اخلاق و رفتار و ویژگیها، دارای تفاوتهای چشمگیری با نژاد کارنیکا می باشد و عده ای هم معتقدند کارنیکا همان نام [...]

تولید کندو های چند ملکه ای

چکیده مقاله کندویی که میزبان چند ملکه هم زمان هست باید فاقد ملکه بوده بگونه ای که براحتی پذیرای ملکه ها گردد، و همین طور ملکه ها باید برای در امان ماندن از کشتار توسط یکدیگر مورد قطع عضو آرواره قرار گیرند و سپس معرفی شوند این ملکه ها چند روز بعد تخم گذاری را شروع کرده و از آنجایی که باهم تخم می گذارند قابها را سریع [...]

جفتگیری ملکه زنبور عسل

ﺣﺪود ٥ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ، ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺤﺮک و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧﯽ آﻣﺎده ﭘﺮوازِ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. زمان جفتگیری ملکه زنبور عسل: در ﻓﺎﺻﻠﻪ روز ﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻮﻟﺪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺗﺎ ٢ ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﻳﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺪون ﺑﺎد ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از آن دور ﻣﯽ ﺷﻮد (ﻓﻘﻂ [...]

خصوصیات نژادی ملکه زنبور عسل

تعریف نژاد : مجموعه افراد یک زیرگونه را که در یک منطقه خاص جغرافیایی زندگی می کنند و دارای خصوصیات ظاهری و رفتاری مخصوص بخود می باشند و یا با سایر زیر گونه های همان گونه متفاوت هستند نژاد می نامند. در زیر خصویات نژادی ملکه زنبور عسل مورد بررسی قرار می گیرند. جمعیت کلنی : در حقیقت تولید اصلی یک کلنی مربوط به جمعیت آن کلنی است. بطوریکه متوسط [...]