مورچه های نجار

مورچه نجار

گونه های مختلف مورچه نجار ، از جنس کامپونوتوس به کلنی های زنبور عسل حمله می کنند و با تغذیه از عسل و گرده و نیز درگیری با زنبورهای کارگر و کشتن آنها به کلنی زنبور عسل خسارت می زنند.

این گونه برای نخستین بار در سال ۱۳۸۱ از ایران گزارش شد ، با حمله به کلنی های جفت گیری در جنوب کشور ، باعث نابودی تعدادی از آنها گردید.کارگران این گونه ، در اطراف شهرستان رودان از توابع استان هرمزگان ، با حمله به کلنی های جفت گیری ، برای تغذیه از عسل موجود در کندو ، با زنبورهای کارگر به شدت درگیر شدند و بعضی از کلنی های جفتگیری را کاملا نابود کردند و تعداد زیادی از مورچه ها نیز در این درگیری از بین رفتند.

این مورچه ها در طول شب به کلنی های زنبور عسل رفت و آمد می کنند و با حمل شهد و عسل داخل کندو به لانه های خود به کلنی خسارت می زنند ، در مواردی نیز درگیری شدیدی بین آنها و زنبورهای کارگر کلنی های زنبور عسل به وجود می آید. در طول روز وقتی که کلنی مورد بازدید قرار می گیرد ، کارگران این گونه به بخش های تاریک کلنی پناه می برند و به ظاهر اثری از آنها دیده نمی شود.