­
  • نوزمای زنبور عسل

درمان نوزما زنبور عسل با سرکه سیب

نوزما و سرکه سیب نوزموزیس از جمله مهمترین بیماری های عفونی مطرح در زنبور عسل است که عامل به وجود آورنده بیماری قارچی از رده میکروسپوریدیا بنام نوزما است که زنبوران بالغ کلنی های زنبور عسل را آلوده می کند. همه انواع زنبور در کلنی حساس هستند ولی کارگران آسان تر آلوده می شوند. دو گونه نوزما آپیس و نوزما سرانه در زنبور عسل بیماریزا است . آلودگی با بلع [...]

بیماری نوزما زنبور عسل

 نوزما زنبور عسل عامل بیماری نوزما زنبور عسل : عامل بیماری نوزما بیماری تک سلولی میکروسکپی بنام نوزما آپیس که در شرایط مساعد از اسپور یا هاگهایی تولید می شود که در دیواره سلول های روده بصورت انگل زندگی می کنند. اندازه این اسپورها در حدود شش هزارم میلیمتر می باشد. در حال حاضر تعدا کمی از این اسپورها در همه کندوها وجود دارند که در صورت مستعد شدن [...]