­

سیستم کندوى کف باز

کندو کف باز ازسيستم كندو با كفه كاملاً باز در كشور آلمان و كشورهاى اروپاى مركزى استفاده مى شود . كندوهاى چوبى و حتى فومى كه بصورت كامل و مخصوصاً از زاويه زير درب كندو عايق بندى شده اند ، كفه اى كاملاً بازدارند و فقط با تورى مانع از خروج زنبورعسل پوشيده شده است . حتى اين كلنيها در فصل زمستان هم با كفه اى كاملاً باز مديريت [...]