­
  • غارت زنبورستان

غارت کندوهای زنبور عسل

غارت در زنبور عسل علت اصلی غارت کندوها توسط زنبور عسل اصولاً غارت دراثر ضعف چراگاه ها پيش می آيد. زمان غارت ،تعدادی از زنبوران مسن کندو برای رفع نياز ساکنين کندو به کلنی های ضعيف حمله کرده و شروع به غارت غذای آن کندوها می کنند. به طوری که تعداد زنبور غارتگر زياد شده و زنبوران غارتگر سعی می کنند ملکه را کشته و بعد بی نظمی در [...]