­

سیستم کندوى کف باز

کندو کف باز ازسيستم كندو با كفه كاملاً باز در كشور آلمان و كشورهاى اروپاى مركزى استفاده مى شود . كندوهاى چوبى و حتى فومى كه بصورت كامل و مخصوصاً از زاويه زير درب كندو عايق بندى شده اند ، كفه اى كاملاً بازدارند و فقط با تورى مانع از خروج زنبورعسل پوشيده شده است . حتى اين كلنيها در فصل زمستان هم با كفه اى كاملاً باز مديريت [...]

آشنایی با کندو زنبور عسل

کندوی عسل اجزای اصلی کندوی عسل: ﮐﻨﺪﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺣﻔﺮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺷﺶ ﺿﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻻﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﺴﻞ ﻭ ﮔﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﮐﻨﺪﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻨﺪﻭﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭﺩﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . 1- ﺩﺭﺏ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﮐﻨﺪﻭ 2- ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮﺏ [...]