­
  • ملکه زنبور عسل

خصوصیات نژادی ملکه زنبور عسل

تعریف نژاد : مجموعه افراد یک زیرگونه را که در یک منطقه خاص جغرافیایی زندگی می کنند و دارای خصوصیات ظاهری و رفتاری مخصوص بخود می باشند و یا با سایر زیر گونه های همان گونه متفاوت هستند نژاد می نامند. در زیر خصویات نژادی ملکه زنبور عسل مورد بررسی قرار می گیرند. جمعیت کلنی : در حقیقت تولید اصلی یک کلنی مربوط به جمعیت آن کلنی است. بطوریکه متوسط [...]